Bipolar lidelse

bipolar lidelse

Bipolar lidelse kan gi følelsen av å være uovervinnelig

Bipolar lidelse

Personer med bipolar lidelse har vesentlig sterkere svingninger i følelseslivet enn det vi anser for å være vanlig. Det er helt normalt for mennesker å ha gode og dårlige dager. At vi svinger mellom å føle mer energi, bedre humør, mer overskudd og større fokus noen dager, til å føle oss mer nedstemt med mindre energi, dårligere humør, mer aggresjon og dårligere fokus andre dager er naturlig for mennesker.

For mennesker som er bipolare er disse svingningene tilstede i mye større grad enn det som anses som “normalt”. De kan svinge fra å føle seg sterkt oppstemte og i overdrevent godt humør, med uendelig energi, svært lite søvnbehov og ukritisk atferd/pengebruk etc, til å føle seg deprimerte og nærmest ute av stand til å gjennomføre daglige gjøremål.

I mer enn to tusen år har man oppfattet melankoli (dyp depresjon) og mani som former for psykiske lidelser. Fordi disse tilstandene ofte følger etter hver andre er det vanlig å se på de som uttrykk for én og samme lidelse som kommer til uttrykk på vidt forskjellige måter. Med mani som det ene ytterpunktet og som en motpol til det andre ytterpunktet; depresjon.

Noen fagfolk mener også at mani og depresjon bør ses på som to forskjellige sykdommer, og ikke ytterpunkter av samme lidelse. Dette begrunnes blant annet med av det faktum at både mani og depresjon kan oppleves på samme tid (blandede episoder).

Vi skiller mellom bipolar lidelse type 1 og bipolar lidelse type 2.

Bipolar Type 1

Bipolar 1 brukes som betegnelse på en person som svinger mellom mer alvorlige maniske faser og depresjonsfaser, og er identisk med det som tidligere ble kalt “manisk- deppressiv lidelse”. Lidelsen er ofte lett å oppdage på grunn av påfallende atferd fra den det gjelder.

Personen kan ha lange symptomfrie perioder mellom sykdomsperiodene. Depresjonene er ofte alvorlige og de maniske fasene fører ofte til at personen totalt mister realitetsoppfatningen.

Han kan gjøre ting han aldri ville funnet på i frisk tilstand, han er overaktiv og ustoppelig med lite søvnbehov. Den maniske fasen må vare i minst 1 uke for å kalles mani i medisinsk- psykiatrisk betydning.

Bipolar type 2

Ved type 2 er de energifylte fasene mindre alvorlige, såkalte hypomane faser. Personen har mye energi men mister ikke realitetsoppfatningen.

Hypomani er en mildere form for mani. I en hypomani mistes altså ikke realitetsforankringen og man vil oftest ikke gjøre ting man ellers ikke ville gjort. I hypoman fase kan personen i midlertid bli ekstra irritabel. Noen bruker energien smart og får jobbet mye og mange får utløp for kreativ energi.

Den hypomane fasen må vare i minst 4 dager for å kalles hypomani i medisinsk- psykiatrisk forstand. Det er type 2 som er den mest hyppige av de to formene.

På de neste sidene går vi igjennom de to stemningslidelsene som er forbundet med bipolar lidelse:

===>>>   Neste side, mani