Fasene i en kvalitativ undersøkelse

Dag Jacobsen har i sin bok (2016) laget en fin oversikt over alle fasene i en undersøkelse. Her går vi igjennom alle fasene for en kvalitativ undersøkelse. De tre første fasene er felles for [...]

Kvalitativ metode

Kvalitativ metode kom som en reaksjon på positivismen og naturvitenskapen, og er en fortolkningsbasert måte å drive forskning. Typiske innvendinger mot positivismen er at det er stor forskjell på [...]

Kvantitativ metode (positivisme)

Kvantitativ metode tar utgangspunkt i positivismen. Positivisme betyr det som finnes, altså det som er positivt til stede. Det vil si det som kan sanses og erfares direkte. Utgangspunktet for [...]

Hermeneutikk

Hermeneutikk kalles ofte for fortolkningslære. Den handler om  fortolkning og forståelse av tekster og fenomener, og om hva som er gode fremgangsmåter for å oppnå god forståelse og gyldige [...]

Fenomenologi

Fenomenologi betyr “læren om fenomenene”. Fenomenologi handler om det som viser seg. Altså det synlige. Den utforsker det subjektive perspektivet; Det å studere mennesket må gjøres [...]

Metasyntese

En metasyntese er en oversiktsartikkel som samler eksisterende kunnskap fra tidligere gjennomførte studier. Her sammenlikner forskerne tekster fra andre studier og utvikler nye tolkninger. Det er [...]

Forskningsmetoder

Dette er den første artikkelen i en serie med artikler som tar for seg forskningsmetoder og hvordan man bygger opp en forskningsstudie. Med metode mener man i forskningen hvilke teknikker man [...]

Rasjonalisme og empirisme

Rasjonalisme kjennetegnes ved at det er fornuften, intellektet, eller bevisstheten som er kilden til kunnskap. Navnet på denne tradisjonen, rasjonalisme, kommer av ordet “ratio”, som [...]

Epistemologi

Epistemologi er det samme som erkjennelsesteori-, eller -lære. Epistemologi handler om kunnskap og hva vi kan vite. Selve ordet epistemologi kommer fra greske “episteme”, som betyr [...]