Den didaktiske relasjonsmodellen er i helsefaget et hjelpemiddel i opplæring av pasienter. Som sykepleier må en i opplæringssituasjoner ta mange viktige valg. Den didaktiske relasjonsmodellen kan hjelpe oss å få oversikt over de viktigste faktorene som må taes hensyn til.

Den didaktiske relasjonsmodellen

Den didaktiske relasjonsmodellen

Den didaktiske relasjonsmodellen

 

Vi deler gjerne den didaktiske relasjonsmodellen opp i seks punkter. Det er viktig å huske at selv om disse her er nummerert, så er ikke dette en statisk rekkefølge. Den didaktiske relasjonsmodellen skal brukes dynamisk der alle punktene påvirker de andre punktene.

1. Læreforutsetninger
Lær mest mulig om pasienten og hans forutsetninger for å lære. Hvilken tilstand er han i per i dag. Hviklen informasjon bør vi vente med, og hvilken informasjon er han mottagelig for per i dag?

Hva kan pasienten fra før. Har vi for eksempel med en sykepleierstudent å gjøre så må det taes hensyn til at han kan ha en del kunnskap fra før. Hvordan er motivasjonen til pasienten?

2. Rammefaktorer
Hvordan er rammefaktorene for at pasienten kan delta i undervisning. Bor han på enerom, er det en god læresituasjon på hans rom? Hvilke hjelpemidler kan taes i bruk, som f.eks bøker, film, brosjyrer og prosjektor.

Hva er tidsrammene vi må forholde oss til. Er det andre faktorer som spiller inn, som økonomiske rammer, tverrfaglig samarbeid, ressurspersoner?

3. Mål for undervisningen
Hva skal målet for undersvisningen være? Hvor ønsker vi at kunnskapsnivået til pasienten skal ligge når målet er nådd? Målet må sees i sammenheng med innholdet i undervisningen, som beskrives i punkt 4.

4. Innhold
Innholdet sees i sammenheng med målene som settes i punkt 3. Innholdet må tilpasses og tilrettelegges slik at det passer til kunnskapsnivået, tilstanden og andre rammefaktorer som spiller inn i forhold til pasienten. Innholdet skal gjøre det mulig å nå målet innen de tidsrammer som er satt opp.

5. Læreprosessen/ arbeidsmåter
Læreprosessen er ofte også kalt arbeidsmåter. Her legger man opp hvilke arbeidsmåter som er mest hensiktsmessig for at pasienten skal kunne tilegne seg kunnskapen som trengs for å nå målet.

Arbeidsmåtene kan inneholde forelesninger, dialog, diskusjon, demonstrasjon, gruppearbeid, film, brosjyrer, lesestoff, samarbeid.

6. Vurdering/ evaluering
Her evaluerer vi om målene er nådd. Om ikke kan vi ser på hva som er grunnen til at målene ikke ble nådd. Slik kan både sykepleier og pasient lære noe som kan brukes ved senere undervisning.

Hvilken verdi hadde undervisningen, hva har pasienten faktisk lært? Det er viktig å huske at man bør evaluere underveis og gjøre nødvendige justeringer i forhold til innhold, mål og arbeidsmåter når det skjer endringer i situasjonen som endringer i rammefaktorer og læreforutsetninger.

Den didaktiske relasjonsmodellen er en videreutvikling av Lieberg og Bjørndals relasjonsmodell.

Neste side: ===>>> Ord og uttrykk fra Sykepleien

Start typing and press Enter to search