Kari Martinsen (f. 20.01.1943) er en norsk sykepleier og professor. Kari Martinsen er svært anerkjent i Skandinavia for sin omsorgsfilosofi. Mye av hennes tenkning er knyttet opp mot Løgstrups teorier.
«Hos Løgstrup finner jeg både et samfunnsengasjement og et naturengasjement. Han understreker at vi er «innfellet» i naturen. » – Kari Martinsen til forskning.no

Kari Martinsens omsorgsfilosofi

Kari Martinsen peker først og fremst på tre sider ved omsorgsbegrepet.

1. Omsorg er et rasjonelt begrep
– Omsorg beskriver hvordan vi er avhengige av hverandre. Vi har et ansvar for de svake. Dette er et overordnet prinsipp og forbilde for Martinsen.

2. Omsorg er praksis
– En må delta aktivt og praktisk i den andre sin lidelse. Hun trekker her frem den barmhjertige samaritan som eksempel.

3. Omsorg har en moralsk side
– En må lære seg hvordan ansvaret for den svake skal praktiseres. Omsorgsbegrepet handler også om å lære seg å håndtere makt. Prinsippet om solidaritet med den svake må ligge til grunn i enhver håndtering av makt.

To fallgruver

Kari Martinsen var opptatt av å avgrense omsorgsmoralen fra to fallgruver. På den ene siden er moral bygget på sentimental omsorg, og på den andre siden er den bygget på et individualistisk menneskesyn (formålrasjonalitetens etikk).

1. Sentimental omsorg
Den første fallgruven er sentimental omsorg og gjør moralen irrasjonell. Her blir etikken redusert til følelser.

2. Formålrasjonalitetens etikk
På den andre siden kan moralen bli for rasjonell, resultatorientert og analytisk.

Omsorgsmoralen må være både rasjonell og emosjonell
Kari Martinsen mener at omsorgsmoralen må knyttes til de daglige praktiske handlinger, og slik blir den både rasjonell og emosjonell. På denne måten er også hennes omsorgsetikk i opposisjon mot både plikt- og konsekvensetikk, såvel som sinnelagsetikk.

Kari Martinsen presenterer ikke en mal på hvordan det skal gjøres. Hun ønsker ikke å redusere moral til følelser og empati.

Kari Martinsen

Kari Martinsen (f. 20.01.1943)

Flere typer kunnskap

Hun mener at moralsk dyktighet kan utføres, og henviser til brødrene Dreyfus sin forskning innen kompetanseutvikling. Hun hevder at den erfarne sykepleieeksperten hersker over flere typer kunnskap:

– Taus kunnskap
– Rasjonell- intellektuell kunnskap
– Praktisk håndlag

Martinsen legger vekt på den praktiske biten av sykepleieomsorgen. Hun mener at det er i relasjon med pasient og i den praktiske situasjonen at etiske krav stiger frem, ikke i refleksjon over handlinger og dyder som ligger dypt inne i personen.

Fortellingens rolle

Kari Martinsen legger i senere år også vekt på fortellingens rolle i omsorgen. Hun sier at fortellingen bringer den som lytter og den som forteller sammen. De blir begge deltakere i den situasjonen det fortelles om.===>>> Forrige side, Jean Piaget
===>>> Neste side, Joyce Travelbee

Kilder
Aadland – Etikk for Helse og sosialarbeidarar, 3. utg 2005
forskning.no
Forelesninger om Kari Martinsen ved HVL

Start typing and press Enter to search