Høyt blodtrykk er synonymt med hypertensjon. Når en lege eller sykepleier måler ditt blodtrykk sier hun gjerne at «du har 120 over 60» (tilfeldig valgte tall) . Dette betyr i praksis at ditt systoliske blodtrykk er 120 og ditt diastoliske blodtrykk er 60.

Systolen

Det systoliske trykket beskriver det arterielle trykket når hjertet trekker seg sammen (kontraksjonsfasen), dette er det samme som hjertets arbeidsfase. Det er altså under fasen som kalles systolen at hjertet pumper blodet ut og rundt i kroppen.

Diastolen

Det diastoliske trykket er trykket under hjertets avslapningsfase (diastolen). Dette er den fasen der hjertet utvider seg og musklene i hjertet slapper av. Under diastolen fylles hjertet av blod, i motsetning til under systolen der det tømmes for blod.

Høyt blodtrykk

Dersom blodtrykket blir faretruende høyt så sier vi at pasienten har høyt blodtrykk. Med høyt blodtrykk mener vi i Norge stort sett et blodtrykk som er over 140/90. Lavt blodtrykk har man aldri dersom man føler seg vel og er frisk.

Dersom systolen er over 140 eller diastolen er over 90 defineres dette som høyt blodtrykk. Både diastole og systole trenger altså ikke være over de aktuelle verdier for at det blir kalt hypertensjon.

Blodtrykket bestemmes av minuttvolum og total perifer motstand. Formelen for blodtrykk er følgende:

Blodtrykk= Minuttvolum x Total Perifer Motstand

Hypertensjon

Hypertensjon oppdages bla via gjentatte blodtrykks- undersøkelser.

Definisjon

En definisjon av hypertensjon er «et vedvarende forhøyet systolisk og/eller diastolisk blodtrykk». Hypertensjon deles inn i primær (essensiell ) og sekundær hypertensjon.

Primær hypertensjon står for over 90% av tilfellene av høyt blodtrykk og har ukjent årsak, selv om man antar at økt Ca- nivå i arteriolenes glatte muskelvev bidrar.

Sekundær hypertensjon står for de resterende <10%. Med sekundær menes at det høye blodtrykket er en følge av sykdom i andre organer.

 Årsaker til hypertensjon

 • Primær/essensiell hypertensjon. Ukjent årsak, men følgende kan bidra:
  • Økt Kalsium- nivå (Ca) i arteriolenes glatte muskulatur bidrar
  • Økt aktivitet i det sympatiske nervesystemet (økt sympatikustonus) fører til innsnevring av blodårene (vasokonstriksjon) og dermed økt blodtrykk
  • Aterosklerose
  • Hyperinsulinemi
  • Medvirkende faktorer er røyking, arv, fysisk inaktivitet, fedme og alkohol
 • Sekundær hypertensjon kan komme av risikofaktorene

Symptomer

Det kan i noen tilfeller erfares symptomer som

 • tretthet
 • hodepine
 • svimmelhet
 • varmefølelse
 • hjertebank

Ubehandlet hypertensjon kan etter en viss tid gi sterkere symptomer fra hjerte, hjerne og nyrer. Primær hypertensjon er likevel svært ofte asymptomatisk (personen merker ikke noen symptomer) frem til man får komplikasjoner.

Komplikasjoner

 1. Hjertesvikt
 2. Koronarsykdom (fellesbetegnelse på alle sykdommer som skyldes blokkering eller innsnevring av kransarteriene som fører blod til hjertet). Slike sykdommer kan gi hjerteinfarkt og hjertesvikt.
 3. Hjerneslag
 4. Nyresvikt
 5. Perifer karsykdom

Diagnose

For å diagnostisere høyt blodtrykk vil man foreta en klinisk undersøkelse med oftalmoskopi (sjekk av øyet) og gjentatte BT- målinger.  Andre undersøkelser er :

 • Urinanalyse der man ser etter blant annet protein, blod, glukose og foretar urinanalyser
 • EKG (elektrokardiogram) og evt undersøkelse for renin, aldosteron og katekolaminer

Behandling

Det første man gjør er å undersøke om det er snakk om primær eller sekundær hypertensjon. Dersom det er sekundær hypertensjon må man behandle sykdommen som utløser hypertensjonen og blodtrykket vil falle av seg selv.

Ved høyt blodtrykk eller mistanke om andre hjarte-/karsykdommer skal pasienten alltid undersøkes for de fem risikofaktorene

 1. Hypertensjon
 2. Røyking
 3. Kolesterolprofil
 4. Diabetes mellitus
 5. Arv og familie

Ved primær hypertensjon vil man måtte behandle det høye blodtrykket direkte, som beskrevet under og på neste side.

Målet med behandlingen er å senke blodtrykket og redusere komplikasjoner.

Høyt blodtrykk kan senkes på følgende måter (husk på formelen for blodtrykk): Blodtrykk= minuttvolum x perifer motstand

 1. Redusere hjertets minuttvolum. Det vil si redusere hjertets slagfrekvens og/eller slagvolum
 2. Redusere den totale perifere motstanden (utvide perifere blodårer)
 3. Redusere blodmengden i sirkulasjonssystemet
 4. Øke blodmengden som er samlet i venedelen i sirkulasjonssystemet

Det finnes en rekke medisiner som hver påvirker disse fire faktorene. God informasjon til pasienten er også en viktig del av behandling av høyt blodtrykk.

===>>>Neste side, behandling av høyt blodtrykk 

Start typing and press Enter to search